Polityka prywatności i Cookies

Poniżej znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies

w związku z korzystaniem serwisu PSZOK w Gminie Osiek Jasielski znajdującej się pod adresem https://pszok.osiekjasielski.pl

W razie jakichkolwiek pytań związanych z niniejszą polityką prywatności
i plików cookies skontaktuj się z nami pod adresem: pszok@osiekjasielski.pl

Podstawowe informacje

Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Osiek Jasielski (określane dalej jako Administrator) przy ul. Osiek Jasielski, 38-223 Osiek Jasielski, NIP: 6852163517

Korzystając z naszej strony internetowej możesz przekazywać nam swoje dane osobowe za pomocą formularzy dostępnych na naszej stronie w celu zarejestrowania konta oraz do skontaktowania się z nami. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.

Jako administrator danych osobowych  gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Twoje dane osobowe gromadzimy z należytą starannością i są one przez nas odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Zapewniamy również  podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych.

Wszelkie podane przez Ciebie dane osobowe nie będą odsprzedawane  osobom lub podmiotom trzecim.

 

Czas przetwarzania danych

Twoje dane osobowe zazwyczaj będą przetwarzane przez czas wykonania umowy – w celu wykonania umowy (Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), jak również w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Po wykonaniu / zakończeniu umowy, dane będą przetwarzane dalej – jednakże w celach archiwizacyjnych, na podstawie art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

 • Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Administrator oświadcza, że nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”). Administrator oświadcza również, że nie korzysta z podwykonawców, którzy przekazują dane poza EOG. W przypadku, gdyby sytuacja się zmieniła, w przypadku zajścia konieczności korzystania z podwykonawców albo partnerów spoza EOG, Administrator oświadcza, iż przy pomocy odpowiednich umów zapewni by takie podmioty trzecie spełniały adekwatnie wymogi RODO.

 • Kategorie odbiorców danych

Administrator może udostępniać dane osobowe jedynie podmiotom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa i/lub stosownych umów, w tym umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

W szczególności Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT, usług hostingowych, agentom rozliczeniowym (np. płatności elektroniczne), itp.

Ponadto Administrator może przekazywać Twoje dane podmiotom przetwarzającym zaufanym partnerom marketingowym / agencjom marketingowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem, a przekazanie tych danych objęte jest środkami bezpieczeństwa oraz kontrolą ze strony Administratora jako administratora danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowy odbywa się bądź to na podstawie odpowiedniej zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), bądź to w związku z zaistnieniem innych podstaw prawnych niż zgoda – np. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 • Uprawnienia

Możesz uzyskać informacje, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Jeśli tak – możesz uzyskać do nich dostęp, np. poprosić o kopię. Możesz również uzyskać szczegółowe informacje m.in. o tym, jakie twoje dane są przetwarzane i w jakim celu, komu są przekazywane. Jeśli sam nie przekazałeś danych tej firmie/instytucji – możesz także poprosić o informacje, skąd znalazły się w tej konkretnej firmie.

Możesz również poprosić o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania swoich danych. Oczywiście nie w każdym przypadku. Gdy mamy z Tobą zawartą umowę to możemy je przetwarzać zgodnie z przepisami prawa i Twoja prośba nie będzie skuteczna. Jeśli jednak są one przetwarzane niezgodnie z prawem lub nie ma podstaw do ich przetwarzania – Twoje dane powinny być usunięte

Jeśli uważasz, że Twoje prawa są łamane – możesz wnieść skargę do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ponadto, jeśli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe:

Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Ci  prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;

W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania;

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Ci  oraz prawo do przenoszenia danych, tj. do otrzymania od administratora Twoich  danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Przysługuje Ci również prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych lub odpowiedniego formularza na stronie www.pszok.osiekjasielski.pl

 • Bezpieczeństwo i odbiorcy danych

 W zakresie bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zobowiązujemy się do:

 • zabezpieczenia danych osobowych przed osobami nieuprawnionymi,
 • przetwarzania danych wyłącznie przed osoby i podmioty posiadające odpowiednie uprawnienie,
 • kontrolowania prawidłowego przebiegu przetwarzania danych,
 • prowadzenia rejestru osób i podmiotów, które są uprawnione do przetwarzania danych osobowych oraz zapewnienia, że dane zostaną zachowane w tajemnicy,
 • przestrzegania przepisów prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych.

 • Co to są pliki cookie i jak z nich korzystamy?
 1. Pliki cookie to kluczowe informacje tekstowe przesyłane do przeglądarki z   witryny internetowej i mogą być przechowywane przez przeglądarkę w  celu lepszego funkcjonowania przeglądarki.
 2. Administrator może wykorzystywać pliki cookie na swoich stronach internetowych, aby śledzić fakt, że zalogowałeś się, dzięki czemu nie musisz za każdym razem wprowadzać hasła ani danych rejestracyjnych.
 3. Administrator może wykorzystywać pliki cookie do zbierania informacji o sekcjach odwiedzanych stron internetowych, interesujących Cię usługach oraz do śledzenia Twojej aktywności na stronach internetowych.
 4. Większość przeglądarek internetowych akceptuje pliki cookie. Możesz zablokować pliki cookie lub ustawić przeglądarkę tak, aby otrzymywała komunikat ostrzegawczy przed zapisaniem plików cookie na komputerze. Jeśli wolisz nie instalować żadnych plików cookie na dysku twardym, zalecamy zapoznanie się z dokumentacją przeglądarki lub oknem pomocy, aby uzyskać więcej informacji. Pliki cookie mogą jednak być konieczne do uruchamiania niektórych aplikacji na naszych stronach, a ich zablokowanie może spowodować, że użytkownik nie będzie mógł uzyskać dostępu do niektórych aplikacji.
 • Co to są adresy IP (Internet Protocol) i jak z nich korzystamy?
 1. Adres IP to numer przypisany serwerowi lub komputerowi przez dostawcę usług internetowych („ISP”). Administrator może wymagać tych adresów IP w celu uwierzytelnienia konta, administrowania systemem lub wspólnego wysyłania informacji. Administrator może również wykorzystywać adresy IP w celu ograniczenia wykorzystania swoich serwerów przez jakikolwiek inny system w celu uniknięcia niewłaściwego wykorzystania serwerów.
 2. Administrator może czasami korzystać z adresów IP i kojarzyć je z  konkretnym kontem lub użytkownikiem, jeśli uzna,  że warunki użytkowania zostały naruszone lub na wniosek organów prawnych.
 3.  

Obowiązek informacyjny RODO

Szanowni Państwo,

W rozumieniu RODO Urząd Gminy Osiek Jasielski przetwarza Państwa dane osobowe występując w roli Administratora Danych Osobowych („Administrator”). 
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji umowy / usług, w tym również w celu udzielania wsparcia technicznego – pomocy technicznej, zapewnienia bezpieczeństwa transakcji i dostosowania Portalu do preferencji i oczekiwań użytkownika.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

Przetwarzane są w szczególności następujące dane:

 •  – Czas oraz adres IP
 •  – Język przeglądarki internetowej
 •  – Wersja, rodzaj przeglądarki oraz systemu operacyjnego

Administrator przetwarza także Państwa dane w celu bezpieczeństwa użytkowania portalu internetowego dla innych użytkowników.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Przekazywanie innym podmiotom

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, w celu wykonania umowy / wykonania usługi (Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), jak również w celach określonych w art. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Administrator oświadcza, że nie przekazuje Danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”). Administrator oświadcza również, że nie korzysta z podwykonawców, którzy przekazują dane poza EOG. w przypadku, gdyby sytuacja się zmieniła, w przypadku zajścia konieczności korzystania z podwykonawców albo partnerów spoza EOG, Administrator oświadcza, iż przy pomocy odpowiednich umów zapewni by takie podmioty trzecie spełniały adekwatnie wymogi RODO.

Skip to content